Bảo hiểm canô HQ-QNG04

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch gói thầu Bảo hiểm canô HQ-QNG04.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

  - Địa chỉ: Số 02 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  - Điện thoại: 055.3720179; Fax: 055.3817775.

2. Tên dự án: Bảo hiểm canô HQ-QNG04.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số /QĐ-HQQNg ngày 27/9/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

5. Tổng giá trị các gói thầu: 61.974.500 (Sáu mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi bốn ngàn năm trăm đồng).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  

Số TT

Tên gói thầu

Giágói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Bảo hiểm canô HQ-QNG04

61.974.500

Vốn NSNN

Chỉ định thầu

Tháng 9/2016

Trọn gói

1 năm

Tổng cộng

61.974.500(eFinance)