Bảo hiểm công trình Nhà thiết bị bảo quản - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh mời thầu gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình Nhà thiết bị bảo quản - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp.

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình Nhà thiết bị bảo quản - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp.

- Tên công trình: Nhà thiết bị bảo quản - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08h ngày 21 tháng 7  năm 2015 đến trước 08h ngày 27  tháng  7  năm  2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh - Khu đô thị Đồng Quýt, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0350 3845 149 - Fax: 0350 3842 081.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2015.

(eFinance)