Bảo hiểm trụ sở làm việc

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch gói thầu Bảo hiểm trụ sở làm việc.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

  - Địa chỉ: Số 02 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  - Điện thoại: 055.3720179; Fax: 055.3817775.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 143/QĐ-HQQNg ngày 20/6/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chủ đầu tư : Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;

5. Tổng giá trị các gói thầu: 72.348.059đồng (Bảy mươi hai triệu ba trăm bốn mươi tám triệu không trăm năm mươi chín đồng./.)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Bảo hiểmtrụ sở làm việc

72.348.059

Vốn NSNN

Chỉ định thầu

Tháng 6/2016

Trọn gói

1 năm

(T6/2016-T6/2017)

Tổng cộng

72.348.059(eFinance)