Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ĐHKK trung tâm dữ liệu tại trụ sở cơ quan KBNN

Kho bạc Nhà nước có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ĐHKK trung tâm dữ liệu tại trụ sở cơ quan KBNN”.

1. Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ĐHKK trung tâm dữ liệu tại trụ sở cơ quan KBNN.

2. Nguồn vốn: Sử dụng kinh phí thường xuyên tại cơ quan KBNN năm 2015.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Kế hoạch triển khai thực hiện:

1. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thông báo mời chào hàng: Đăng Thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website Bộ Tài chính 01 kỳ vào ngày 08/5/2015.

- Bán hồ sơ yêu cầu với đơn giá 500.000 đồng/01 bộ từ ngày 13/5/2015 đến trước 9h00 ngày 20/5/2015.

- Nhận Hồ sơ Đề xuất: đến trước 9h00 ngày 20/5/2015.

- Đóng thầu: 9h00 ngày 20/5/2015.

- Mở thầu: 9h30 ngày 20/5/2015.

- Địa điểm mở thầu: Phòng họp số 905 (Tầng 9) trụ sở Kho bạc Nhà nước - số 32 Đường Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng Quản trị - Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội.

Điện thoại: 04.62764300 (88381- 88379); Fax: 04.62764367.

Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)