Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn tập trung

Kho bạc Nhà nước Điện Biên thông báo kế hoạch gói thầu "Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn tập trung năm 2015".

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Điện Biên

- Địa chỉ: Phường Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

- Điện thoại: 02303.825.044

- E-mail: chankbdbi@gmail.com

2. Tên dự án: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn tập trung năm 2015

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 368/QĐ-KBĐB ngày 25/11/2015 do Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Điện Biên, bà Phạm Thị Minh Huệ phê duyệt.

4. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Điện Biên

5. Tổng mức đầu tư: 95.000.000 đồng ( Chín mươi lăm triệu đồng chẵn )

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn tập trung năm 2015

.

 

 

69.000.000 đồng

 

Kinh phí thường xuyên năm 2015

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Một túi hồ sơ

 

Tháng 11/2015

 

Trọn gói

 

05

ngày

 

Tổng giá gói thầu

 

69.000.000 đồng ( Sáu mươi chín triệu đồng chẵn ).

(eFinance)