Cải tạo cửa đi kho K2 - Kho Dự trữ Lâm Đồng

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kế hoạch gói thầu Cải tạo cửa đi kho K2 - Kho Dự trữ Lâm Đồng.

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên.

- Địa chỉ: 32 Lê Thị Hồng Gấm, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên gói thầu: Cải tạo cửa đi kho K2 - Kho Dự trữ Lâm Đồng.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 183/QĐ-CDTNTN ngày 22/8/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Sửa chữa thường xuyên kho tàng năm 2016.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

5. Giá gói thầu: 43.222.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu hai trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cải tạo cửa đi kho K2 – Kho Dự trữ Lâm Đồng.

43.222.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu hai trăm hai mươi hai nghìn đồng)

Ngân sách Nhà nước năm 2016

Chỉ định thầu rút gọn, một giai đoạn một túi hồ sơ.

Quý III/2016.

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(eFinance)