Cải tạo, mở rộng Trụ sở Chi cục HQCKQT Tây Trang

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Điện Biên mời thầu Gói thầu số 03: Thi công xây lắp các hạng mục (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 10 - Phường Thanh Trường - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên; điện thoại/ fax/ email: 02303.836.379/ 02303.825.632/ hqdienbien@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây lắp các hạng mục (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Nội dung chính của gói thầu: Xây mới bổ sung 218m2 nhà ở công vụ; Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, nhà công vụ, bếp ăn tập thể tại Trụ sở Chi cục HQCKQT Tây Trang nhằm khắc phục hư hỏng của công trình do thời gian sử dụng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày.

2. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng Trụ sở Chi cục HQCKQT Tây Trang.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 07 giờ 30, ngày 25 tháng 08 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 01 tháng 09 năm 2016 (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên; địa chỉ: Tổ 10 - Phường Thanh Trường - TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên; Điện thoại/fax/email: 02303.836.379/ 02303.825.632/ hqdienbien@customs.gov.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn); hình thức bảo đảm: Tiền mặt, Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 01 tháng 09 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 01 tháng 09 năm 2016.

(eFinance)