Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ cơ sở 1

(eFinance Online) - Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thông báo kế hoạch gói thầu Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ cơ sở 1.

1. Tên cơ quan: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

- Địa chỉ: xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0436.590.450.

2. Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ cơ sở 1.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 245/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 23/5/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

5. Tổng mức đầu tư: 899.604.000 đồng.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ cơ sở 1

779.951.000

Vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phê duyệt KHĐT

Hợp đồng theo đơn giá cố định

30 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)