Cải tạo trụ sở cho Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại Tp.HCM

(eFinance Online) - Văn phòng Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Cải tạo trụ sở cho Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại Tp.HCM.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.39 440 833 - ext 8124/04.39 440 632.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 234/QĐ-VP ngày 30/6/2016 của Văn phòng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Cải tạo trụ sở cho Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại Tp.HCM”.

3. Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Hải quan.

4. Tổng mức đầu tư: 688.000.000 VNĐ (Sáu trăm tám mươi tám triệu đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

VNĐ

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cải tạo trụ sở cho Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại Tp.HCM

688.000.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước năm 2016

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III năm 2016

Theo đơn giá cố định

30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Tổng giá gói thầu

688.000.000 VNĐ (Sáu trăm tám mươi tám triệu đồng)

(eFinance)