Chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế Thị xã Hồng Ngự, Chi cục Thuế huyện Tân Hồng, Chi cục Thuế huyện Lấp Vò.

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế Thị xã Hồng Ngự, Chi cục Thuế huyện Tân Hồng, Chi cục Thuế huyện Lấp Vò thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên dự án: Chỉnh lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tập trung năm 2016.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067.3855148 - 3852267 - 3866 679; Fax: 067.3856679.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: chậm nhất là 09 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2016 tại: số 93, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2016.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo hình thức bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp trước thời điểm đóng thầu.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai lúc 09 giờ 10 phút ngày 30 tháng 8 năm 2016 tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp số 93, Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp.                        

(eFinance)