Chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế

Cục thuế Thanh hóa mời thầu: "Chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế huyện Quảng Xương thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa".

1. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu cho Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế huyện Quảng Xương thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 1.488.378.000 đồng (một tỷ bốn trăm tám tám triệu, ba trăm bảy tám nghìn đồng).       

- Nội dung chính của gói thầu: Chỉnh lý 382.5 mét tài liệu, bao gồm cả vật tư văn phòng phẩm và phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ, trong đó tại Văn phòng Cục thuế:237.5m, Chi cục Thuế huyện Quảng Xương: 145m.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày.        

2. Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu.          

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 10 tháng 11 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 24 tháng 11 năm 2015(trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế Thanh Hoá, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá. Điện thoại 0376.661.061, fax: 0376.661.072.   

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng tiền Việt Nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 24 tháng 11 năm 2015.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 24 tháng 11 năm 2015.

(eFinance)