Chỉnh lý tài liệu giấy Cơ quan Cục Thuế tỉnh An Giang

Cục Thuế An Giang mời thầu "Chỉnh lý tài liệu giấy Cơ quan Cục Thuế tỉnh An Giang".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế An Giang.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu giấy Cơ quan Cục Thuế tỉnh An Giang.

- Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 9 năm 2015 đến ngày 22 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng HC-QT-TV-AC Cục Thuế An Giang, số 10 đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: đúng 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2015 tại Phòng HC-QT-TV-AC Cục Thuế An Giang, số 10 đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

(eFinance)