Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính".

- Tên bên mời thầu:  Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

 - Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

 - Nguồn vốn: Vốn NSNN của Bộ Tài chính.

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

 - Thời gian phát hành HSYC: Trong giờ hành chính kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2014 đến trước 09 giờ 30 phút  ngày 23 tháng 10 năm 2014.

 - Địa chỉ phát hành HSYC: Phòng 1.19 Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, điện thoại: 04.22202828 - 1051.

 - Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng 1.19 Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

 - Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 09h 30 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2014.

(eFinance)