Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Chi cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Nam Định mời gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Chi cục Thuế huyện Ý Yên, Chi cục Thuế thành phố Nam Định.

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Chi cục Thuế huyện Ý Yên, Chi cục Thuế thành phố Nam Định trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nam Định.

- Tên Dự án: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Chi cục Thuế các huyện và thành phố Nam Định trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nam Định.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2015 đến trước 08 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Nam Định, Số 5 Đường Trần Thánh Tông, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định. Điện thoại: 0350. 3848768; Fax: 0350.3848768.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 01 triệu đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa điểm nhận HSDT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Nam Định, số 5 Đường Trần Thánh Tông, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 25 tháng 6 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng).

Bằng tiền mặt với hình thức ký quỹ tại Cục Thuế tỉnh Nam Định hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2015 tại phòng 701 Cục Thuế tỉnh Nam Định, số 5 Đường Trần Thánh Tông, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Cục Thuế tỉnh Nam Định kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)