Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Văn phòng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang mời thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Văn phòng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Văn phòng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang năm 2015.

- Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Văn phòng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 27 tháng 8 năm 2015 đến trước 17 giờ ngày 04 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng họp tầng 2 trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang - Số 6 đường Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 0273 822489; Fax: 0273 822713.   

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 17 giờ ngày 04 tháng 9 năm 2015, tại: Phòng họp tầng 2 trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang - Số 6 đường Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

(eFinance)