Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mời thầu Gói thầu 01

Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mời thầu Gói thầu 01: Mua sắm, lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị An toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên gói thầu: Gói thầu 01 “Mua sắm, lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị An toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

- Tên dự án “An toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

- Nguồn vốn: Nguồn hiện đại hóa cơ sở vật chất từ các năm trước chuyển sang của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: 01 Giai đoạn 02 túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT: từ 09h00’, ngày 02 tháng 02 năm 2015 đến trước 09h00’ ngày 06 tháng 03 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09h00’, ngày 06 tháng 03 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Bảo đảm dự thầu: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn); Bảo đảm bằng Thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được mở công khai vào 09h00’ ngày 06 tháng 03 năm 2015, tại Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Cục Công nghệ Thông tin - UBCKNN kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)