Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh mời thầu Gói thầu số 5

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh mời thầu Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình Nhà kho tiền chế điểm kho Xanh Dưới - Chi cục DTNN Yên Khánh - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

1. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

2. Tên Dự án: Nhà kho tiền chế điểm kho Xanh Dưới - Chi cục DTNN Yên Khánh.

3. Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình Nhà kho tiền chế điểm kho Xanh Dưới - Chi cục DTNN Yên Khánh - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

6. Phương thức Chào hàng cạnh tranh: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian tổ chức:

- Thời gian phát hành Hồ sơ Chào hàng cạnh tranh và nhận Hồ sơ Chào hàng cạnh tranh: Từ 08h00 ngày 04/12/2014 đến trước 08h00’ ngày 11/12/2014.

- Thời gian đóng thầu: Vào hồi 08h00’ ngày 11/12/2014.

- Thời gian mở thầu: 08h30’ ngày 11/12/2014.

8. Lệ phí bán hồ sơ Chào hàng cạnh tranh: 100.000 đồng/bộ (Một trăm ngàn đồng/01 bộ Hồ sơ).

9. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ xây lắp công trình.

11. Địa chỉ bán Hồ sơ Chào hàng cạnh tranh, nhận HS Chào hàng cạnh tranh và mở thầu:

- Địa điểm: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu Đô thị Đồng Quýt - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam  Định.

Các nhà thầu quan tâm cần hỏi thêm chi tiết xin liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

(eFinance)