Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh mời thầu Gói thầu số 6

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh mời thầu Gói thầu số 6: Thi công xây lắp.

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công xây lắp.

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ, ngày 13 tháng 10 năm 2014 đến trước 09 giờ, ngày 23 tháng 10 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh (Số 31, Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh (Số 31, Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 23 tháng 10 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 10 năm 2014, tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh (Số 31, Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)