Cục Hải quan Hải Phòng mời thầu mua sắm thiết bị CNTT

Cục Hải quan TP Hải Phòng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin".

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí đảm bảm hoạt động năm 2014 của Cục Hải quan TP Hải Phòng.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 17/10/2014 đến trước 9 giờ ngày 27/10/2014.

- Địa điểm bán HSMT: Cục Hải quan TP Hải Phòng (Phòng Tài vụ - Quản trị).

Địa chỉ: Số 159 Lê Hồng Phong - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng.

Điện thoại: 031.551879, Fax: 031.551879.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) /1 bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài vụ - Quản trị - Cục Hải quan TP Hải Phòng (Số 159 Lê Hồng Phong - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 27/10/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

- Hình thức nộp bảo đảm dự thầu: đặt cọc bằng tiền mặt, ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 27/10/2014 tại Cục Hải quan TP Hải Phòng (Phòng Tài vụ - Quản trị) - Số 159 Lê Hồng Phong - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng.

Cục Hải quan TP Hải Phòng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nói trên.

(eFinance)