Cục Hải quan Long An mời thầu mua sắm các thiết bị văn phòng

Cục Hải quan tỉnh Long An tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước, 1 túi hồ sơ gói thầu "Mua sắm các thiết bị văn phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Tên gói thầu: Mua sắm các thiết bị văn phòng.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí quản lý hành chính được Tổng cục Hải quan cấp năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước, 1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 21 tháng 10 năm 2014 đến trước 14 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2014.

- Địa chỉ phát hành: tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Long An, Số 398 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại/fax: 072.3525807/ 072.3829888.

- Giá bán 01 (một) bộ HSYC là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

- Bảo lãnh dự thầu:

+ Số tiền: 5.500.000 đồng (Năm triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm: chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng (hoặc Tổ chức Tín dụng) hoặc bằng tiền mặt và phải được gửi đến Chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14 giờ 00, ngày 28 tháng 10 năm 2014, tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Long An (Số 398 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

(eFinance)