Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu

Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu 2 gói thầu: Cung cấp vật tư, linh kiện máy in và mực in cho Cơ quan Bộ Tài chính; Cung cấp mực máy photocopy cho Cơ quan Bộ Tài chính.

- Bên mời thầu: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu 1: Cung cấp vật tư, linh kiện máy in và mực in cho Cơ quan Bộ Tài chính.

+ Gói thầu 2: Cung cấp mực máy photocopy cho Cơ quan Bộ Tài chính.

- Nguồn vốn: Vốn NSNN của Bộ Tài chính.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ, ngày 8 tháng 6 năm 2015 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2015.

- Địa điểm phát HSYC: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Bộ Tài chính.

- HSYC: Phát hành miễn phí.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.18), Bộ Tài chính.

- Thời điểm hết hạn nộp HSĐX: 09 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2015.

- Đảm bảo dự thầu:

+ Gói thầu 1: 25 triệu đồng.

+ Gói thầu 2: 10 triệu đồng.

- HSDT sẽ được mở vào 10 giờ (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 6 năm 2015, tại Bộ Tài chính.

(eFinance)