Cục Thuế An Giang mời thầu mua sắm giá kho lưu trữ

Cục Thuế An Giang sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Mua sắm giá kho lưu trữ".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế An Giang.

- Tên gói thầu: Mua sắm Giá kho lưu trữ của Cục Thuế An Giang.

- Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2014.

- Nguồn vốn: Mua sắm hiện đại hóa trang bị.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 7 năm 2014 đến ngày 01 tháng 8 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng HC-QT-TV-AC Cục Thuế An Giang, số 10 đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ, ngày 01 tháng 8 năm 2014 tại Phòng HC-QT-TV-AC Cục Thuế An Giang, số 10 đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

(eFinance)