Cục Thuế Nghệ An mời thầu mua sắm bàn hội trường

Cục Thuế Nghệ An sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Mua sắm bàn hội trường".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế Nghệ An.

- Tên gói thầu: Mua sắm bàn hội trường.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào: 16 h 00 ngày 22 tháng 7 năm 2014 đến trước 16 h 30 ngày 01 tháng 8 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: số 15 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 038 3842 240.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ 30, ngày 01. Tháng 8 năm 2014 tại số 15 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

(eFinance)