Cục Thuế Ninh Thuận mời thầu mua sắm đồ gỗ 2015

Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm đồ gỗ 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

- Tên gói thầu: Mua sắm đồ gỗ 2015.

- Tên dự án: Mua sắm đồ gỗ 2015.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00 phút ngày 7 tháng 8 năm 2015 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Phòng HCQT - TV Cục Thuế Ninh Thuận, 51 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.2210274; Fax: 068.3824961.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2015 tại Phòng HCQT - TV Cục Thuế Ninh Thuận, 51 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

(eFinance)