Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu xây lắp

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu, gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn) tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bà - Rịa Vũng Tàu. Số 31 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 09 giờ, ngày 26 tháng 02 năm 2009 đến trước 09 giờ, ngày 16 tháng 3 năm 2009  (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng và phải được gửi đến Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số 31 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu chậm nhất là trước 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 16  tháng 03  năm 2008.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h30 (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 3 năm 2009 tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số 31 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu.

(KH)