Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời thầu xây lắp số 2

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời thầu xây lắp số 2: Xây dựng Nhà công vụ, nhà chính và các công trình phụ trợ.

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

- Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 2 (Nhà công vụ, nhà chính và các công trình phụ trợ) (Gói thầu quy mô nhỏ).

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2015 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày12 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, số 280 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, số 280 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 8 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi năm triệu đồng); Tiền: VNĐ; Hình thức bằng bảo lãnh ngân hàng.  

HSDT sẽ được mở công khai sau 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 8 năm 2015, tại hội trường Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)