Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn mời thầu tư vấn quản lý dự án

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu "Tư vấn quản lý dự án".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

- Tên gói thầu: Tư vấn quản lý dự án.

- Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 86, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại: 02813 871 629. Số fax: 02813 878 954.

- Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 86, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại: 02813 871 629. Số fax: 02813 878 954.

- Thời điểm đóng thầu: Đúng 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2014.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 11 năm 2014, tại Hội trường tầng 4 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 86, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)