Cục Thuế tỉnh Bình Phước mời thầu Mua sắm tài sản đồ gỗ

Cục Thuế tỉnh Bình Phước mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm tài sản đồ gỗ cho văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

1 . Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

2. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản thiết bị văn phòng cho Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

3. Nguồn vốn: Dự toán năm 2014.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng rộng rãi trong nước.

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2015 đến 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua một bộ hồ sơ mời chào hàng với giá: 500.000 đông (Năm trăm ngàn đồng chẵn) tại phòng Hành chính Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế Bình Phước. 

Địa chỉ: Số 620 QL 14 Phường Tân Phú -Thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 06513.879.937; Fax: 06513.879.195.

6. Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

7. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 22  tháng 6 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

8. HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 6 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Địa chỉ : Số 620 QL 14, Phường Tân Phú - Thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước.

Cục Thuế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự chào hàng tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)