Cục Thuế tỉnh Bình Phước mời thầu Mua sắm thiết bị văn phòng

Cục Thuế tỉnh Bình Phước mời chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm thiết bị văn phòng cho văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Phước".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng.

- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

- Nguồn vốn: Dự toán năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 08 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2014 đến 09 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2014.

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

- Địa chỉ: 620 QL 14 Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: 06513.879 937 Fax: 06513.879 195.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 29 tháng 8 năm 2014 tại Cục Thuế tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: 620 QL 14 Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

(eFinance)