Cục Thuế tỉnh Cà Mau mời thầu gói thầu số 1

Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ. Bao gồm: Nhà làm việc; Nhà thường trực; Nhà để xe khách; Bể nước ngầm; Nhà đặt máy bơm, máy phát điện; Sân đường nội bộ, bồn hoa; Cổng tường rào; Đài phun nước, cột cờ; Bệ đặt trạm biến áp; Cấp điện ngoài nhà; Cấp thoát nước ngoài nhà; Phông, rèm hội trường.

Tên Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước).

Phương thức áp dụng: Đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 570 ngày (kể cả các ngày nghỉ, lễ, tết) tính từ ngày khởi công.

Nguồn vốn: Nguồn vốn xây dựng cơ bản Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

Cục Thuế tỉnh Cà Mau mời tất cả nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẳn), tại văn Phòng Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ liên hệ: 01 An Dương Vương - phường 7 – TP Cà Mau - tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0780)6251888.

Fax: (0780)6251889.

E-mail: nakhoa.cma@gdt.gov.vn

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 30 phút ngày 16/3/2015 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 07/4/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 07/4/2015.

- Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 07/4/2015.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn), bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng và phải được gửi đến Cục Thuế tỉnh Cà Mau, thời gian chậm nhất trước 08 giờ 30 phút ngày 07/4/2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc: 08 giờ 30 phút ngày 07/4/2015. Tại Cục Thuế tỉnh Cà Mau theo địa chỉ nêu trên.

(eFinance)