Cục Thuế tỉnh Cà Mau mời thầu Mua sắm, lắp đặt màn sáo đứng

Cục Thuế tỉnh Cà Mau có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu Mua sắm, lắp đặt màn sáo đứng cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

2. Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt màn sáo đứng cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

3. Tên dự án: Mua sắm, lắp đặt màn sáo đứng.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế cấp.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 11/3/2015 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 18/3/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế tỉnh Cà Mau, số 01 An Dương Vương Phường 7, thành phố Cà Mau.

Điện thoại số 0780.6251888. Fax: 0780.6251889.

8. Địa điểm nhận HSĐX: Cục Thuế tỉnh Cà Mau, số 01 An Dương Vương Phường 7, thành phố Cà Mau.

9. Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): Chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 18/3/2015.

(eFinance)