Cục Thuế tỉnh Hưng Yên mời thầu xây lắp

Gói thầu xây lắp công trình cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mỹ Hào sẽ được Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 31/8/2009 (Trong giờ hành chính).  

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Phòng Hành chính, Quản trị, Tài vụ, Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên - đường Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 03213-552104; fax: 03213-863916.

Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Phòng Hành chính, Quản trị, Tài vụ, Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên - đường Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Trước 9 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2009.

Thời điểm đóng thầu: Đúng 9 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2009.

Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt và được gửi tới Cục Thuế tỉnh Hưng Yên trước 9 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2009.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2009 tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, đường Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

(KH)