Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng mời thầu In ấn chỉ thuế năm 2015

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "In ấn chỉ thuế năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

- Tên gói thầu: In ấn chỉ thuế năm 2015.

- Tên dự toán: Mua sắm tài sản, hàng hóa năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015 do Tổng Cục thuế giao.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 22/1/2015 đến trước 14 giờ 00 ngày 29/01/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 29/01/2015 tại Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

(eFinance)