Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời thầu cung cấp và lắp đặt máy Photocoppy

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Cung cấp và lắp đặt máy Photocoppy".

1/ Tên bên mời chào hàng cạnh tranh: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: số 594 Hùng Vương - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0510.3812291, 0510.3852530 - Fax : 0510.3813145.

2/ Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy Photocoppy.

3/ Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt máy Photocoppy.

4/ Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014.

5/ Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6/ Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 9h00 ngày  17 tháng 7 năm 2014 đến trước 9h00 ngày 25 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

7/ Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

- Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: số 594 Hùng Vương - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0510.3812291, 0510.3852530 - Fax: 0510.3813145.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

8/ Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất trước 9h00 ngày 25 tháng 7 năm 2014 tại địa điểm nêu trên.

(eFinance)