Cục Thuế tỉnh Trà Vinh mời thầu mua sắm nội thất

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh có kế hoạch tổ chức đấu thầu Gói thầu Mua sắm nội thất (đồ gỗ). Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện, nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, với những thông tin cụ thể sau:

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

- Tên gói thầu: Mua sắm nội thất (đồ gỗ).

- Tên dự án: Mua sắm tập trung tại Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ  08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 06 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 02 tháng 07 năm 2015 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh; số 16, đường 19-5, phường I thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Điện thoại: 074 3 866132, Fax: 074 3 868522.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Số 16, đường 19-5, phường I thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Điện thoại: 074 3 866132, Fax: 074 3 868522.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 07 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng); hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của một Ngân hàng có uy tín tại Việt Nam hoặc tiền mặt.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc: 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 07 năm 2015, tại hội trường Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)