Cục Tin học và Thống kê tài chính mời thầu Bảo trì 10 phần mềm

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Bảo trì 10 phần mềm giai đoạn 2014 - 2015".

- Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Bảo trì 10 phần mềm giai đoạn 2014 - 2015. Gói thầu gồm 10 phần thầu:

+ Phần thầu 01: Bảo trì Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng ngành Tài chính.

+ Phần thầu 02: Bảo trì Phần mềm Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

+ Phần thầu 03: Bảo trì Phần mềm Quản lý giá.

+ Phần thầu 04: Bảo trì Phần mềm Tổng hợp báo cáo thanh tra.

+ Phần thầu 05: Bảo trì Phần mềm Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành phục vụ Lãnh đạo.

+ Phần thầu 06: Bảo trì Phần mềm CSDL Thu chi ngân sách.

+ Phần thầu 07: Bảo trì Phần mềm CSDL Đối tượng nộp thuế.

+ Phần thầu 08: Bảo trì Phần mềm CSDL Danh mục dùng chung.

+ Phần thầu 09: Bảo trì Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản Nhà nước.

+ Phần thầu 10: Bảo trì Phần mềm Tổng hợp chỉ số Ict-Index.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 27/11/2014 đến trước 10 giờ ngày 08/12/2014.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian đóng thầu: 10 giờ ngày 08/12/2014.

- Thời gian mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10 giờ 15 phút ngày 08/12/2014 tại trụ sở Bộ Tài chính - 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu cho từng phần thầu:

+ Phần thầu 01: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

+ Phần thầu 02: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

+ Phần thầu 03: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

+ Phần thầu 04: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

+ Phần thầu 05: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

+ Phần thầu 06: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

+ Phần thầu 07: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

+ Phần thầu 08: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

+ Phần thầu 09: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

+ Phần thầu 10: 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của ngân hàng/tổ chức tín dụng hoặc tiền mặt.

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)