Cung cấp 01 máy phá mẫu TTG25

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu mời thầu "Cung cấp 01 máy phá mẫu TTG25 cho Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu".

1. Tên Bên mời thầu: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

2. Tên các gói thầu: “Cung cấp 01 máy phá mẫu TTG25 cho Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu”.

Nội dung gói thầu: Cung cấp 01 máy phá mẫu TTG25.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bán HSMT: Từ 9 giờ 00 phút ngày 26/01/2016 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 05/02/2016.

7. Khi tham dự mua HSMT, Nhà thầu phải nộp một khoản phí không hoàn lại là: 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

8. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 05/02/2016.

9. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 05/02/2016.

10. Địa chỉ bán HSMT, nhận HSDT và mở thầu: Tại phòng 206, tầng 2 Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - 162, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi ký kết biên bản bàn giao nghiệm thu.

Trung tâm kính mời đại diện các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tới tìm hiểu và tham gia đấu thầu.

(eFinance)