Cung cấp 01 xe ô tô sử dụng chung 16 chỗ ngồi, loại 1 cầu cho Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu: “Cung cấp 01 xe ô tô sử dụng chung 16 chỗ ngồi, loại 1 cầu cho Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn”.

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn.

- Tên gói thầu: “Cung cấp 01 xe ô tô sử dụng chung 16 chỗ ngồi, loại 1 cầu cho Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn”.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành năm 2013 của Kho bạc Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8h00 ngày 14/5/2013 đến trước 9h00’ ngày 20/05/2013 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn. Số 3/9 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02813 870 505; Fax: 02813 875 798.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)