Cung cấp 07 ca nô cao tốc cho Tổng cục Hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan mời thầu: Cung cấp 07 ca nô cao tốc cho Tổng cục Hải quan năm 2016.

Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 04.39440833/04.39440618/phongqlkt.hq@gmail.com.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan đăng tải thông báo mời thầu từ ngày 24/6/2016 với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp 07 ca nô cao tốc cho Tổng cục Hải quan năm 2016.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 07 ca nô cao tốc cho Tổng cục Hải quan bao gồm: 01 ca nô loại có tổng công suất máy chính khoảng 1.000 HP, 03 ca nô loại có công suất máy chính khoảng 200÷220 HP, 01 ca nô loại có công suất máy chính khoảng 115 HP, 02 ca nô loại có công suất máy chính khoảng 75÷85 HP.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao toàn bộ hàng hóa.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 29/6/2016 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan (Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng/Tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Các hình thức Bảo đảm dự thầu khác không được Bên mời thầu chấp nhận.

- Giá trị và đồng tiền đảm bảo dự thầu: 450.000.000 Việt Nam đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 25/7/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 25/7/2016.

(eFinance)