Cung cấp bàn quầy giao dịch cho phòng Giao dịch cơ quan KBNN An Giang

Kho bạc Nhà nước (KBNN) An Giang mời thầu "Cung cấp bàn quầy giao dịch cho phòng Giao dịch cơ quan KBNN tỉnh".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước An Giang.

2. Tên gói thầu: “Cung cấp bàn quầy giao dịch cho phòng Giao dịch cơ quan KBNN tỉnh”.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành KBNN cấp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8h00 ngày 25/7/2014 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 31/7/2014 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước An Giang, Số 02, đường Nguyễn Đăng Sơn - phường Mỹ Bình - TP.Long Xuyên - tỉnh An Giang. Điện thoại: 076.3954168, Fax: 076.3852541.

7. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 14h00’, ngày 31/7/2014. Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 đồng (khi đến mua HSYC phải đem theo giấy giới thiệu của đơn vị).

(eFinance)