Cung cấp bình chữa cháy phục vụ công tác PCCC

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu "Cung cấp bình chữa cháy phục vụ công tác PCCC năm 2015".

+ Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

+ Tên gói thầu: Cung cấp bình chữa cháy phục vụ công tác PCCC năm 2015.

- Phạm vi gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp 25 bình chữa cháy phục vụ công tác PCCC năm 2015, trong đó:

+ Bình chữa cháy bột MFTZ35: 13 bình.

+ Bình chữa cháy CO2 24KG-MT24: 12 bình.

+ Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao năm 2015.

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

+ Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian phát hành bản yêu cầu chào giá: Từ 8g00, ngày 25/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp bản chào giá: Trước 10g00 ngày 28/5/2015.

- Thời gian đóng thầu: 10g00 ngày 28/5/2015.

- Thời gian mở thầu: 11g00 ngày 28/5/2015.

+ Hình thức hợp đồng: trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(eFinance)