Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà, trụ sở làm việc

Kho bạc Nhà nước mời thầu "Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà, trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2016".

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.62764300 (88018; 88153); Fax: 04.62764367.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà, trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2016.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà, trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2016, bao gồm 2 loại hình bảo hiểm:

+  Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đới với nhà, trụ sở làm việc 63 tỉnh, thành phố (bao gồm các KBNN Thành phố, quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh) và trụ sở cơ quan KBNN.

+ Bảo hiểm bổ sung điều khoản mở rộng hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt cho 06 tháng cuối năm đối với nhà, trụ sở làm việc của 63 tỉnh, thành phố (bao gồm các KBNN Thành phố, quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh) và trụ sở cơ quan KBNN năm 2016.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 400 ngày liên tục, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. (Trong đó, thời gian hiệu lực ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với nhà, trụ sở làm việc: kể từ ngày 24/01/2016 đến hết ngày 23/01/2017 (tính cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc). Đối với bảo hiểm điều khoản mở rộng nhà, trụ sở làm việc: kể từ ngày 23/7/2016 đến hết ngày 23/01/2017 (tính cả ngày bắt đầu và ngày kết thúc), thời gian còn lại tiếp theo để hai bên hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng).

2. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước.

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà, trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2016.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên Kho bạc Nhà nước năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 phút ngày 25/11/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 16/12/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Phòng Quản lý tài sản, Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội. Điện thoại: 04.62764300 (88153); Fax: 04.62764367.

8. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp; Giá trị bảo đảm dự thầu số tiền: 30.000.000 đồng.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 16/12/2015.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 16/12/2015.

Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 5 - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Kho bạc Nhà nước kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

(eFinance)