Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm phương tiện đối với xe ô tô

Kho bạc Nhà nước mời thầu "Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm phương tiện đối với xe ô tô của các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2016".

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước. 

Địa chỉ: số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 04.62764300 (88018; 88153); Fax: 04.62764367.

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm phương tiện đối với xe ô tô của các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2016.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm phương tiện đối với xe ô tô của các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2016.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày liên tục, kể từ ngày 01/01/2016 cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trong đó, thời gian ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm có hiệu lực là 01 năm kể từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016; thời gian còn lại để hai bên hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng là 90 ngày.

2. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước.

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm phương tiện đối với xe ô tô của các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2016.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên Kho bạc Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 phút ngày 12/11/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 03/12/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Phòng Quản lý tài sản, Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội. Điện thoại: 04.62764300 (88153); Fax: 04.62764367.

8. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp; Giá trị bảo đảm dự thầu số tiền: 50.000.000 đồng.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 03/12/2015.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 03/12/2015.

Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 5 - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Kho bạc Nhà nước kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

(eFinance)