Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 09 máy phát điện

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo kế hoạch gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 09 máy phát điện năm 2016.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0393.855466 / 0393.588.467.

2. Tên dự toán: Bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 367/QĐ-HQHT ngày 09/6/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

5. Tổng mức đầu tư: 95.920.000 VNĐ.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 09 máy phát điện năm 2016

95.920.000

Ngân sách NN năm 2016

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 6/2016

Trọn gói

15 ngày

Tổng giá gói thầu

95.920.000

Bằng chữ: chín mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng

(eFinance)