Cung cấp dịch vụ kênh truyền từ các Cục Hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan mời thầu Cung cấp dịch vụ kênh truyền từ các Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng về Tổng cục Hải quan.

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39440833.

- Fax: 04.39440618.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

Đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục CNTT và Thống kê Hải quan đăng tải thông báo mời thầu kể từ ngày 08/7/2016 với nội dung sau:

1.Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ kênh truyền từ các Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng về Tổng cục Hải quan.

- Giá gói thầu: 5.371.200.000, đồng (Năm tỷ, ba trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm nghìn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ kênh truyền từ các Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng về Tổng cục Hải quan.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng không kể thời gian lắp đặt.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6.Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 14/7/2016 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 26/7/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tại Vụ Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan, Tầng 12 Lô E3, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. Số điện thoại: 043.9440833, Fax: 043.9440618.

8. Giá bán Hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ.

9. Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 70.000.000 VNĐ (Bảy mươi triệu đồng chẵn).

+ Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của Ngân hàng/tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 26/7/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 26/7/2016.

(eFinance)