Cung cấp dịch vụ lưu trú và hội trường cho Trường Hải quan Việt Nam

Trường Hải quan Việt Nam thông báo kế hoạch gói thầu "Cung cấp dịch vụ lưu trú và hội trường cho Trường Hải quan Việt Nam".

1. Tên cơ quan/đơn vị: Trường Hải quan Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 162 Nguyễn Văn Cừ, Long biên, Hà Nội.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.62615134 / 04.62610400.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ lưu trú và hội trường cho Trường Hải quan Việt Nam.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số /QĐ-THQVN ngày tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ lưu trú và hội trường cho Trường Hải quan Việt Nam.

4. Chủ đầu tư: Trường Hải quan Việt Nam.

5. Giá gói thầu: 435.200.000 VNĐ (Bốn trăm ba mươi lăm triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ lưu trú và hội trường cho Trường Hải quan Việt Nam

435.200.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước 2016

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2016

Theo đơn giá cố định

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá gói thầu

435.200.000 VNĐ

 
(eFinance)