Cung cấp dịch vụ thiết kế chế bản cuốn Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia

Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ thiết kế chế bản cuốn Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia”.

1. Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ thiết kế chế bản cuốn Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia”.  

2. Nguồn vốn: Nguồn thu SXKD (Theo QĐ).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Kế hoạch triển khai thực hiện:

1. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thông báo mời chào hàng: Đăng Thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website Bộ Tài chính 01 kỳ bắt đầu từ  ngày 20/11/2015.

- Phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 8h00 ngày 24/11/2015 đến trước 9h00 ngày 01/12/2015.

- Nhận Hồ sơ Đề xuất: đến trước 9h00 ngày 01/12/2015.

- Đóng thầu: 9h00 ngày 01/12/2015.

- Mở thầu: 9h30 ngày01/12/2015.

- Địa điểm mở thầu: Phòng số 1010 (Tầng 10) Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng trị sự - Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội.

Điện thoại: 04.62764300 (88402); Fax: 04.62764367.

Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)