Cung cấp dịch vụ thuê diện tích làm việc cho Chi cục Hải quan Thái Nguyên

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh mời thầu "Cung cấp dịch vụ thuê diện tích làm việc cho Chi cục Hải quan Thái Nguyên".

- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ cho thuê diện tích làm việc cho Chi cục Hải quan Thái Nguyên trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

- Tên dự án: Cung cấp dịch vụ cho thuê diện tích làm việc cho Chi cục Hải quan Thái Nguyên trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

- Nguồn vốn: NSNN cấp cho Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 25/4/2015 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 15/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (Số 169 - Phố Vũ - Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh). Điện thoại/ Fax: 0241.3875236/ 0241.3875237.

- Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 15/5/2015.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút ngày 15/5/2015 tại Văn phòng - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (Số 169 - Phố Vũ - Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh).

- Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).

+ Đồng tiền sử dụng: đồng Việt Nam.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc, ký quỹ hoặc giấy bảo lãnh của Ngân hàng/ tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (Nộp trước thời điểm đóng thầu: 10giờ 00 phút ngày 15/5/2015).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10giờ 30 phút ngày 15/5/2015 tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, số 169 Phỗ Vũ - Phường Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh.

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)