Cung cấp dịch vụ tổ chức cho đoàn cán bộ đi công tác và làm việc tại nước ngoài

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức cho đoàn cán bộ đi công tác và làm việc tại Cộng hòa Cuba và Cộng hòa Pháp.

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-TCDT ngày 25/02/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia tặng nhân dân Cuba.

Căn cứ Quyết định số: 1056/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng bộ Tài chính về việc cử công chức đi công tác nước ngoài.

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-TCDT ngày 16/05/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Về việc cử công chức đi công tác nước ngoài.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc có nhu cầu đăng tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức cho đoàn cán bộ đi công tác và làm việc tại Cộng hòa Cuba và Cộng hòa Pháp từ ngày 12/6/2016 đến ngày 21/6/2016 trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

(Chi tiết như phụ lục đính kèm). 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức cho đoàn cán bộ đi công tác và làm việc tại Cộng hòa Cuba và Cộng hòa Pháp.  

Tên gói thầu

Giá gói thầu tạm tính (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ tổ chức cho đoàn cán bộ đi công tác và làm việc tại Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Pháp

1.096.156.500

Ngân sách nhà nước (Kinh phí giao gạo viện trợ cho Cuba; kinh phí đoàn ra năm 2015 chuyển sang và Quỹ tiết kiệm phí)

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

20/5/2016

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 24/06/2016.

(eFinance)