Cung cấp dịch vụ vệ sinh và cung cấp dịch vụ thuê, chăm sóc cây cảnh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh và cung cấp dịch vụ thuê, chăm sóc cây cảnh trong vòng 01 năm tại trụ sở Cơ quan UBCKNN.

- Tên Bên mời thầu: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ vệ sinh trong vòng 01 năm tại trụ sở Cơ quan UBCKNN.

+ Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ thuê, chăm sóc cây cảnh trong vòng 01 năm tại trụ sở Cơ quan UBCKNN.

- Tên dự án: Cung cấp dịch vụ vệ sinh và cung cấp dịch vụ thuê, chăm sóc cây cảnh trong vòng 01 năm tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí giao thường xuyên, tự chủ của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 19/6/2015 đến ngày 26/6/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN số 164 Trần Quang Khải - Quận Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội; điện thoại 04-39343727, Fax 04-39264869.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 26/6/2015 tại Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN số 164 Trần Quang Khải - Quận Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội.

(eFinance)